Jak PŘIJMOUT NEPŘIJATELNÉ od Jana Zahradníka Havelky | CESTA Z DEPRESE

S TUŽKOU A BLOKEM V RUCE | NENÁSILNÉ VÝPISKY Z VIDEÍ PRO PRIVÁTNÍ APLIKACI

CESTA Z DEPRESE - JAN ZAHRADNÍK HAVELKA | Terapeutická videa (nejen) o lidské psychice

PROČ NECHTÍT ANTIDEPRESIVA? AD přináší dočasnou úlevu od následků, ale rovněž oddalují možnost dostat se k příčinám "depresivního prožívání" (DEP). Jsou-li příčinami DEP (zejména) potlačené či vytěsněné emoce a touhy, výrazná, trvalá úleva spočívá toliko v možnosti dostat se k nim, pracovat s nimi, učit se je přijímat coby součást našeho "světa prožitků".
Cesta z deprese č. 127 | LÉČENÍ NÁSLEDKŮ NEBO PŘÍČIN?

Emoce, touhy, deprese vznikají, působí mimo "pojmovou oblast", mimo možnost racionální kontroly. Nebezpečí DEP spočívá v NEVĚDOMOSTI O TĚCHTO PROCESECH, v tom, že NEVÍM, CO SE DĚJE. NEVĚDOMÍ = NECHCEME O TOM VĚDĚT, a nikoliv "je to mimo náš dosah"! CO MI DEP, NEGATIVNÍ ŽIVOTNÍ SÍLA, ŘÍKÁ? NA CO MNE UPOZORŇUJE? Zásadní pro proměnu prožívání je PRVOTNĚ PŘIJMOUT, ŽE DEPRESE NENÍ CIZORODÝ PRVEK, ALE JE JEDNÍM Z MÝCH NÁSTROJŮ PROŽÍVÁNÍ, a proto "spása" spočívá v INTEGRACI DEP, nikoliv v "exorcizmu" (vymýtání či vytěsňování), což neustále a zatvrzele praktikujeme, včetně spoléhání na léky, které nechápeme jako "institut dočasné úlevy od následků", ale coby "řešení". Jakkoliv empatická léčebná doporučení typu "nějakou dobu budete AD brát, a ono se to upraví, znormalizuje" jsou, při vší úctě, mylná, neboť příčiny deprese zůstávají bez proměny, "kdykoliv připravené k další aplikaci". VEŠKERÉ A JAKKOLIV PŮSOBÍCÍ VNITŘNÍ SÍLY JSOU SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTNÍHO POTENCIÁLU. ZÁMĚREM A ZAVRŠENÍM VNITŘNÍHO VÝVOJE ČLOVĚKA JE "MÍR A VYVÁŽENOST" VŠECH SLOŽEK BYTOSTI. ŠŤASTNY NECHŤ JSOU VŠECHNY VNITŘNÍ BYTOSTI.
Cesta z deprese č. 128 | JAKO S ČERNOCHEM V TUNELU

(Anti)duchovní život - Spiritual Bypass(ing) a deprese. DEP je "systémem nastavené upozornění", že se (dlouhodobě) ubíráme cestou nevědomého, odděleného prožívání, bez pocitu sounáležitosti se sebou i okolním prostředím, bez úsilí o porozumění "hlubším vrstvám života", že žijeme v odmítání. Smyslem, a projevem "duchovního probuzení" je porozumění, co se v nás a v našem životním prostoru děje, schopnost se začít dívat na věci takové, jaké nyní jsou, a právě deprese nám ostře ukazuje "negativní síly v nás, naši vnitřní ošklivost". Cesta duchovního probuzení je tudíž i cestou přijetí naší "ošklivosti", uvědomění si našich temných, bolestných stránek, nikoliv jejich vytěsňování "při rychlém letu za světlem". Z tohoto uvědomění, skutečného a pravdivého "duchovního probuzení", vyplývá i přirozená tolerance vůči ostatním lidem, oprošťování se od kritizování a povrchních soudů. Cesta duchovního probuzení je rovněž cestou přiznání a splácení dluhů,  zodpovědným úsilím o "tabula rasa".  CO V SOBĚ  NEVIDÍM, K ČEMU NEMÁM PŘÍSTUP, TO MNE OVLÁDÁ, TUDÍŽ TO NEMOHU ŘEŠIT, ANI VYŘEŠIT.
Cesta z deprese č. 130 | DUCHOVNÍ PROBUZENÍ

Jediná a trvalá cesta, směřující od depresivního prožívání "jinam", je "tou nejpodivnější a nejnepřirozenější" cestou: "MÁM DEPRESI, A PROTO BUDU S DEPRESÍ ŽÍT" = PŘIJETÍ VÝCHOZÍHO STAVU, bez výjimek, časových či jiných omezení. Depresi, "aby nebyla přespříliš depresivní", je možné chápat i jako PROJEV SYMBOLICKÉ KARMY, jejího odžití, odžívání "jen" na úrovni vnitřního prožívání. "Deprese nám ve své neodbytnosti sděluje, že má cosi bezodkladného vykonat", a teprve potom se může začít proměňovat, resp. JE PROMĚŇOVÁNA ZMĚNOU NAŠEHO PROŽÍVÁNÍ, PŘÍSTUPU K SOBĚ, SKRZE HLUBOKÉ A BEZPODMÍNEČNÉ PŘIJETÍ DEPRESE.
Cesta z deprese č. 132 | PŘIJMOUT DEPRESI

DEPRESI JE NUTNO CHÁPAT JAKO "PORUCHU PŘÍJMU ŽIVOTA V CELÉ JEHO ŠÍŘI", ODMÍTÁNÍ ŽIVOTA V JEHO PESIMISTICKÝCH ASPEKTECH. V rámci "rovnováhy systému" je "paralelně" omezována schopnost optimistického prožívání. "Bezdůvodná" deprese posiluje nenávistné tendence vůči depresi.
Cesta z deprese č. 133 | CO VÁM DEPRESE ŘÍKÁ?
Cesta z deprese č. 134
| KRAJNÍ PESIMISMUS JE HOŘKÝ A ÚČINNÝ LÉK

DEPRESI JE MOŽNO OVLIVŇOVAT TOLIKO PROMĚŇOVÁNÍM POSTOJE K DEPRESIVNÍMU PROŽÍVÁNÍ, ZMĚNA POSTOJE K PROŽÍVÁNÍ OVLIVNÍ PROŽÍVÁNÍ, OBÉ PŮSOBÍ NA PROMĚŇOVÁNÍ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK, REALITY.
Cesta z deprese č. 135 | DEPRESIVNÍ CYKLUS

"DEPRESE ODEBÍRÁ DŮVĚRU V ŽIVOT" | NACHÁZET "DŮVĚRU V ŽIVOT" JE MOŽNÉ POUZE V PROŽÍVÁNÍ. Odmítání prožívání je nedůvěrou v život. "PODPORA ŽIVOTA" NABÍZÍ JEDINEČNOU MOŽNOST ZPĚTNÉ VAZBY, POROZUMĚNÍ SI, POCHOPENÍ SMYSLU SVÉHO ŽIVOTA. Zásadním přínosem tohoto pochopení je POZNÁNÍ, ŽE ŽIVOT SMĚŘUJE KE SVĚTLU, že se jedná o "primární tendenci", o cílovou funkci vývoje, na rozdíl od "tmy a pádu dolů", což je "nevývojová tendence života". ZÁSADNÍ A TRVALOU PŘÍČINOU DUŠEVNÍCH PROBLÉMŮ JE ODMÍTÁNÍ, TEDY OPAK DŮVĚRY V ŽIVOT. (Sebe)přijímáním, "nekladením odporu životu", "automaticky" přijímáme Boží Vůli, "prazákladní vývojovou tendenci Vesmíru", nestavíme se jí na odpor, čímž může v nás a skrze nás působit. Karmické působení je "neočekávaným dýchánkem", a proto nelze jinak, než toto běžným vědomím nedostupné a přesahující působení přijímat. Přijetím utrpení se otevírá cesta k působení "vyšších vlivů", které mají primární tendenci život posilovat a zkvalitňovat. Otevíráním se "vnitřnímu negativnímu působení" se rovnovážně otevíráme působení pozitivnímu, životodárnému, čímž rozšiřujeme svůj potenciál.
Cesta z deprese č. 136 | DŮVĚRA V ŽIVOT

Bože, dej mi odvahu změnit to, co změnit mohu, dej mi sílu přijmout to, co změnit nemohu,
a dej mi moudrost, abych rozeznal jedno od druhého. [ modlitba Františka z Assisi ]

Mějte pěkný velikonoční den, pěkný měsíc, pěkný rok, pěkný život i pěknou smrt.